කුරුණෑගල වෛද්‍යවරයා ගැන විමර්ශනයට කමිටුවක්

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 28. 05. 2019 | 11.33am
කුරුණෑගල වෛද්‍යවරයා ගැන විමර්ශනයට කමිටුවක්

වත්කම් ගැටළුවක් සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලේ වෛද්‍යවරයා සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීම සඳහා  විද්වත් කමිටුවක් පත් කර ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

06 දෙනකුගෙන් සමන්විත විද්වත් කමිටුවක් පත් කර ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් ප්‍රකාශ කළේය.

Share