2020 නිවාඩු ගැසට් කෙරේ

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 10. 06. 2019 | 6.52pm
2020 නිවාඩු ගැසට් කෙරේ

2020 වසර සදහා වන රජයේ සහ බැංකු නිවාඩු ගැසට් කර තිබේ.එම නිවාඩු පහත පරිදි වේ.

 

 


Share